Metropolitný inštitút Bratislavy pokračuje v obnove verejných priestorov: plánuje sa obnova okolo jazera Rohlík, priestoru pred dúbravským Domom služieb alebo na Kazanskej ulici vo Vrakuni

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom pokračujú v investíciách do obnovy verejných priestorov. V spolupráci s mestskými časťami boli zvolené priestory, ktoré sa majú revitalizovať. Spoločnou pre väčšinu projektov je obnova zelených plôch, rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám.

Jazero Rohlík

BRATISLAVA. V rámci obnovy verejných priestorov Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vybrali spolu so starostami a starostkami mestských častí verejné priestory, ktoré zrevitalizujú. Ako prvé v tomto roku sa rozbiehajú projekty v mestských častiach Ružinov, Dúbravka, Staré Mesto, Vrakuňa a Rača. Postupne budú pribúdať ďalšie projekty. Zámer je zlepšiť verejné priestory vo všetkých mestských častiach. 

Najčastejšie sú medzi projektami vybraté priestory, kadiaľ denne prechádza množstvo ľudí. Ide o často využívané miesta, kde je potrebné obnoviť chodníky a pri väčšine projektov sa bude taktiež investovať do zelene. Aktuálne prebieha participatívny proces, počas ktorého sa zbierajú názory a informácie pre zadanie na obnovu veľmi obľúbenej lokality v Ružinove – okolie jazera Rohlík

Okolie jazera Rohlík využívajú ľudia rôznymi formami  – celoročne na krátkodobú rekreáciu, aktivity s deťmi, či relax, rybárčenie a venčenie psov. Revitalizácia bude všetky tieto funkcie zachovávať, budú pritom doplnené prvky mobiliáru a komunikácie, ktoré dnes chýbajú a vedia pomôcť lepšiemu užívaniu územia, orientácii v ňom a zvýšia bezpečnosť. Úpravy budú zachovávať prírodný charakter s biodiverzitou, tvorenou hniezdiacimi vtákmi, obojživelníkmi či hmyzom, možnosti pre rybárov a zlepšia priestor dostupný na prechádzku pre pacientov nemocnice, psičkárov či mamičky s deťmi. Online dotazník, ktorého výstupy budú do veľkej miery formovať tento projekt, je cielený najmä na Ružinovčanov a ľudí, ktorí poznajú a pravidelne využívajú okolia jazera. Môžete ho vyplniť do 7. marca http://bit.ly/DotaznikRohlik.

V mestskej časti Dúbravka začína projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Je naplánovaná celková revitalizácia. Priestor má slúžiť ako verejná plocha pre krátkodobý pobyt návštevníkov Domu služieb a tranzit z neďalekej zastávky MHD. Prioritou je preriešenie povrchov v okolí a na terasách objektu, vytvoriť jednotný bezbariérový priestor v okolí Domu služieb a prepojiť ho s existujúcimi zelenými plochami, doplniť mobiliár podľa existujúcej funkčnej náplne pre krátkodobý pobyt a lokálne trhovisko so zázemím. 

V Starom Meste architekti navrhujú obnovu priestoru na Odborárskom námestí. Ide o plochu so zeleňou medzi dvoma frekventovanými ulicami Krížna a Záhradnícka. Stromoradie rastúce vo výsadbových jamách v pešej komunikácií nemá vhodné podmienky pre rast a jeho zdravotný stav sa zhoršuje. Povrch pešej komunikácie tvorí asfalt a nespĺňa nároky pre pohodlný pohyb. Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, výmena povrchu komunikácií, návrh vhodného mobiliáru a otvoriť vnútornú plochu, aby priestor logicky súvisel s plánovanými zmenami na Krížnej ulici.

Verejný priestor na Kazanskej ulici  vo Vrakuni, kadiaľ denne prechádzajú ľudia smerujúci k navštevovanému zdravotnému stredisku, bol vybratý s cieľom zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi. Ide o pomerne frekventované miesto pre peších kvôli blízkosti zastávky MHD a obchodného domu. V rámci revitalizácie bude zrekonštruované a doplnené verejné osvetlenie. Návrh rieši aj možnosť spevnené plochy využiť príležitostne na občasný predaj a prezentáciu pre lokálnych predajcov. Pribudnú lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a prvky drobnej architektúry, viacúčelový mobiliár, ktorý môže slúžiť ako “stánok” na predaj.  Existujúca zelená plocha má taktiež potenciál byť príjemným oddychovým miestom.

Miestom s vysokou premávkou chodcov a cyklistov je dnes ako parkovisko slúžiaci verejný priestor pri Vozovni Krasňany. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vytvorením možnosti bezbariérového pohybu v priestore. Zároveň má byť zachovaná funkcia parkoviska pre návštevníkov lokality, obyvateľov a zamestnancov susediacej administratívnej budovy. Následne sa má pristúpiť aj na riešenie okolitých zelených plôch.

V mestskej časti Rača je medzi riešenými projektami revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici v Rači.  Vďaka obklopeniu inštitúciami a občianskou vybavenosťou (škola, škôlka, stacionár, zdravotné stredisko, obchody) sú tieto priestory často navštevované a vytvárajú miesto rôznych sociálnych interakcií. 

V pláne je revitalizácia zelene, oživenie Kozmickej fontány (1973) od akad. sochára Tibora Kaveckého, a posilnenie komunitnej funkcie parku. Prioritou je zlepšiť a skultivovať existujúce plochy zelene, zhodnotiť existujúcu výsadbu stromov, navrhnúť ošetrenie drevín a doplniť novú výsadbu. Preriešia sa aj spevnené plochy a mobiliár, ktorý je dnes v zanedbanom stave. Súčasť zadania je aj preriešenie verejného priestoru pred MÚ Rača tak, aby vznikol nástupný verejný priestor s infopointom či miestom pre zdieľané bicykle alebo kolobežky. V celom projekte je dôležitou súčasťou riešenie mnohých bariér vo frekventovanom priestore. Projektu predchádzalo mapovanie priestoru, anketa a online dotazník s obyvateľmi a obyvateľkami.

Tieto mestské plochy boli vybrané spoločne so zástupcami jednotlivých mestských častí na základe ich dlhodobého významu pre okolie a potenciálu funkčnejšieho využitia. 

Projekty v mestských častiach sú súčasťou projektov Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky po celom meste.

Na projektoch budú pracovať architekti ateliérov Atrium s.r.o., PLURAL s.r.o., Studený architekti s.r.o., ktorí vzišli z architektonickej súťaže z minulého roka. Zo súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú spolupracovať s Metropolitným inštitútom Bratislavy na tvorbe a obnove mestských verejných priestoroch počas najbližších štyroch rokov. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Ako by mala vyzerať Vrančovičova ulica?

V sobotu na Rozálskych hodoch v Lamači ste mohli postrehnúť náš MIB stánok, kde nám návštevníci a návštevníčky mohli predstaviť, ako vidia budúcnosť Vrančovičovej ulice.

Menej bariér pre chodcov na chodníku a viac novej zelene v parku. Architekti ukázali, ako by mohol vyzerať priestor na Mudrochovej ulici v Rači

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Jej cieľom je oživiť park, aby v ňom vedeli tráviť voľné chvíle všetky vekové kategórie cez deti, mladých aj seniorov. Okrem parku architekti navrhujú aj úpravu verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan po miestny úrad, kde majú pomôcť zlepšiť pohyb ľuďom, aby bol plynulý bez zbytočných bariér.

Vyhlasujeme architektonickú súťaž na kultúrne stredisko a knižnicu na Žarnovickej ulici v Rači

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Rača vyhlasujú architektonicko-urbanistickú súťaž na obnovu kultúrneho strediska a knižnice na Žarnovickej ulici v Rači. Súčasná budova je energeticky náročná a kapacitne nedokáže uspokojiť záujmy rôznych vekových skupín, ktoré toto stredisko vyhľadávajú pre voľnočasové aktivity. Rovnako nie je vytvorený bezbariérový prístup. Od súťaže sa očakáva, že architekti nájdu spôsob ako vytvoriť atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom dnešnej doby.