Na Mlynských nivách má vzniknúť nová štvrť na princípe kompaktného mesta, s dostupným bývaním a dobrou občianskou vybavenosťou. Tvoriť štúdiu pre toto územie bude Metropolitný inštitút Bratislavy

11. januára 2023

Mesto zverejnilo návrh zadania pre Mestskú urbanistickú štúdiu Mlynské nivy.

Riešené územie, zdroj: MIB

Na Mlynských nivách, v dnes málo využívanom území  po bývalých priemyselných areáloch s priamym dotykom k centru mesta, má vzniknúť nová štvrť na princípoch 15 minútového mesta, s blokovou zástavbou aj mestským bulvárom. V území je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Pred zmenami územného plánu bude vytvorená štúdia, podľa ktorej nová štvrť vznikne. Štúdiu koordinuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Po prvýkrát je to príležitosť, aby boli skoordinované záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov aj vhodne doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta, teda o potrebnú vybavenosť ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti či parky a zeleň.

Keď minulý rok vyhodnotilo hlavné mesto výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania, prišlo v lokalite Mlynské nivy 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu. 

Mesto má dlhodobý zámer transformovať územia brownfieldov na princípoch udržateľného mesta na nové potrebné funkcie. Jednou z nich je bývanie, ktorého je v Bratislave nedostatok. 

Z množstva žiadostí vyplýva, že lokalita Mlynské nivy má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu z  pôvodne industriálnej zóny na kompaktnú, modernú mestskú štvrť, s dobrou občianskou vybavenosťou, napojením na električkovú trať v priamom kontakte s centrom mesta.

Aby boli zladené záujmy žiadateľov, verejný záujem a zároveň koordinované širšie súvislosti v území, pripraví urbanistickú štúdiu Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov.

Územie Mlynské nivy bolo v minulosti územím výrobných areálov a továrenských komplexov. Z hľadiska územného plánu dnes ide o územia areálového charakteru komplexov občianskej vybavenosti, najmä s bývalými skladmi a pozostatkami tovární. V rozsahu mestskej štvrte je toto územie vnímané ako územie rozsiahleho brownfieldu. Okrem veľkej ucelenej rozlohy vo vnútornom meste, územie je vhodné pre rozvoj aj vďaka tomu, že je v ňom vytvorená technická infraštruktúra a tiež plánované pripojenie do systému koľajovej dopravy.

Riešené územie je na rozlohe 138 hektárov a je vymedzené ulicou Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná. 

Predkladané návrhy zmien územného plánu môžu do územia priniesť dvojnásobok bytov oproti kapacite s ktorou uvažuje dnes platný územný plán mesta, čo by znamenalo, že štvrť môže priniesť byty aj pre viac ako 20 000 obyvateľov. Štúdia preto preverí možnosti transformácie územia v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry, zhodnotí limity územia a stanoví pravidlá a koncepciu ďalšieho rozvoja územia. 

Príležitosť na mestský bulvár, park aj blokovú štvrť s dostatočnou občianskou vybavenosťou

Urbanistická štúdia, ktorú bude tvoriť Metropolitný inštitút Bratislavy, dáva príležitosť navrhnúť mestskú štvrť tak, aby boli skoordinované legitímne záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov a doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta, teda o potrebnú vybavenosť ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, zariadenia športu, či parky a zeleň. Po vyhodnotení mesto akceptovalo a do procesu zaradilo 15 žiadostí na zmenu funkcie v území od 11 subjektov.

„V tvorbe mestskej urbanistickej štúdie zlaďujeme záujmy súkromných developerov spolu s verejným záujmom na kvalitnú občiansku vybavenosť, infraštruktúru či zeleň a vidím veľký potenciál na nastavenie lepšej spolupráce so súkromným sektorom pri tvorbe nových štvrtí či územných celkov. Vďaka tejto spolupráci sa vyhneme tomu, že v území vznikne zoskupenie individuálnych projektov v tesnej blízkosti, ale dokážeme vytvoriť modernú štvrť s potrebnými funkciami,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný atraktívny mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklo trasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami. Mlynské nivy majú byť štvrťou s blokovou zástavbou, ktorá charakterom reflektuje industriálnu stopu v území a živým parterom. Vznikne tu tiež sieť verejných parkov, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy. 

Dôležité je dobré prepojenie k nábrežiu Dunaja, tiež na zónu Zimný prístav, zónu Chalupkova, Ružová dolina a Prievoz.

„Spolupráca so všetkými subjektami v území a tvorba mestskej urbanistickej štúdie v koordinácii znamená aj urýchlenie procesu zmeny územného plánu, keďže všetky navrhované zmeny by mali byť v súlade a vychádzať práve z jednej spoločnej štúdie, čo považujeme za veľkú výhodu,“ povedal Martin Berežný, riaditeľ Sekcie územného plánovania MIB, ktorá bude štúdiu spracúvať.  

Pripomienky na zverejnený návrh zadania môžu dotknuté subjekty a verejnosť posielať od 9. januára do 7. februára 2023.

Na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania začne MIB pripravovať návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. Po spracovaní bude štúdia predložená mestskému zastupiteľstvu a následne slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.

Celé znenie návrhu je zverejnené tu: https://bratislava.sk/api/ginis/document-load-file/TUFHMDBCMTgyWjQ5IzAjTUFHMDBCMTgyWjQ5

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: v Bratislave bude v máji medzinárodná konferencia o vytváraní miest s ohľadom na potreby detí

21. 2. 2024

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom Bratislava usporiada v máji jedinečný medzinárodný samit, ktorým iniciuje dôležitú disk...

MIB: Mesto robíme lepším aj v spolupráci s partnermi. V roku 2023 sme si dokázali zabezpečiť financie z viacerých zdrojov 

9. 1. 2024

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je prinášať dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti rozvoja mesta a verejného priestoru, ktoré prispejú...

MIB v roku 2023: Ako sme sa posunuli ku kvalitnejšiemu, modernejšiemu a príjemnejšiemu mestu

19. 12. 2023

Rok 2023 znamenal pre Bratislavu v mnohom posun vpred. V meste pribudli ďalšie obnovené verejné priestory, k výraznému pokroku došlo aj na poli územné...