Špecialista zelenej infraštruktúry, environmentalista pre MIB

Kariéra
7. októbra 2020

✅Ovládaš princípy územného plánovania?
✅Vyznáš sa v krajinnej ekológii a environmentálnom plánovaní?
✅Vieš posúdiť vplyvy na životné prostredie na úrovni zonálnej, celomestskej a regionálnej úrovni?

Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta alebo aj rôzne na urbanistické štúdie, zároveň spolupracuje na iných koncepčných a strategických materiáloch mesta.

Popis pracovného miesta

 • tvorba a posudzovanie územnoplánovacích a iných dokumentov  súvisiacich s enviromentalistikou
 • tvorba databázy informačného systému enviromentalistiky a posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci GIS
 • monitorovanie a vyhodnocovanie stavu územia funkčných systémov ochrany prírody a krajiny, envirmomentalistiky a zložiek životného prostredia /ovzdušie, pôda, voda, horniny/
 • spracovanie územných generelov a iných podkladov  v oblasti enviromentalistiky a životného prostredia pre potreby územného plánovania
 • usmerňovanie územného rozvoja, príprava záväzných stanovísk k investičným zámerom, urbanistickým štúdiám a iným územnoplánovacím  podkladom, územnoplánovacej  dokumentácii, vrátane dokumentácie pre územné rozhodovanie a strategických dokumentom v oblasti enviromentalistiky a životného prostredia
 • územnoplánovacia a predprojektová príprava vlastných investičných projektov mesta v oblasti životného prostredia a enviromentalistiky
 • konzultačná činnosť v oblasti svojho pôsobenia,
 • aktívne sa podieľa na verejných prerokovaniach v medziach zákona o posudzovaní vplyvom na životné prostredie za dotknutú obec

Súhrn

 • Druh pracovného pomeru:Jednozmenná prevádzka
 • Minimálne dosiahnuté vzdelanie:Vysokoškolské II. stupňa
 • Možný termín nástupu: Dohodou
 • Vzdelanie v odbore:3 roky
 • Prax v odbore:3 roky
 • Miesto:Bratislava
 • Ponúkaný plat:Ponúkaný plat: od 1.400 € Tarifný plat: od 810,50 € Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2  %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
 • pružný pracovný čas
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • možnosť čiastočného home-office
 • multisport karta
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, enviromentálne plánovanie a manažment,
 • odborná prax v odbore  minimálne 3 roky, prax v samospráve výhodou,
 • znalosť princípov územného plánovania, krajinnej ekológie, enviromentálneho plánovania, posudzovania vplyvov na  životné prostredie a enviromentálneho   manažmentu na úrovni zonálnej, celomestskej a regionálnej úrovni
 • znalosť príslušnej legislatívy v danej oblasti /najmä zákon č. 543/2002 Z. z. a č. 24/2006 Z. z./
 • bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať ,
 • počítačové znalosti:   Office – základný, GIS základný, Java Script  a Python výhodou

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve
 • autorizačné osvedčenie SKSI podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. 

Informácie o výberovom konaní

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
 • Životopis /max. 4 normostrany/
 • Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu/
 • Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do15.10.2020