Špecialista/ka sociálno-ekonomickej geografie a demografie Sekcie územného plánovania

Kariéra
2. júna 2021
 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 400 EUR/mes.
 • Tarifný plat: 810,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • spracovávanie koncepcie rozvoja a zabezpečovanie koordinácie celomestských hospodársko-sociálnych systémov z hľadiska aktuálnych trendov demografie a sociálno-ekonomickej geografie vo vzťahu k celomestským a regionálnym väzbám v oblasti urbanizmu a územného plánovania;
 • zodpovednosť za spracovanie, koordináciu a tvorbu regionálnych, priestorových a tiež štrukturálnych modelov  demografického a socioekonomického rozvoja mesta;
 • špecializované odborné zameranie na populačný vývoj, sociálnu a lokalizačnú problematiku v oblasti osídlenia;
 • poznávanie obyvateľstva a jeho aktivít z priestorového, časového a ekologického hľadiska; kvantifikácia trendov a ich hĺbková explanácia;
 • spolupráca s odborníkmi v danej oblasti s cieľom zabezpečenia najaktuálnejších informácií výsledkov vedy a výskumu pre tvorbu územného plánu mesta;
 • príprava stanovísk a substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona z hľadiska príslušných funkčných systémov.

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevokna stravovanie formou Callio stravovacej karty

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   Office – základný

                                        GIS(arcgis, arcview, qgis) – základný

                                          Autocad – základný

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve
 • odborná prax v územnom plánovaní
 • autorizačné osvedčenie SKSI podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z. 

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list/
 • životopis /max.4 normostrany /
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadost spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 16.6.2021.

Prihlásiť sa