Senior právnik/právnička

Kariéra
8. decembra 2022

Vymeň prácu v advokátskej kancelárii za mestskú organizáciu a staň sa súčasťou zmien realizovaných v hlavnom meste.

Popis pracovných úloh

 • Komplexné zabezpečovanie právnej agendy vo viacerých oblastiach práva: zmluvná agenda s tretími stranami (orgány verejnej správy, architekti, dodávatelia, partneri), v interných záležitostiach organizácie, v právnych vzťahoch organizácie a zamestnancov,
 • vypracúvanie právnych stanovísk a vyjadrení odborným útvarom, vedeniu,
 • poskytovanie právneho poradenstva, vypracúvanie analýz, najmä v oblasti správneho práva, pracovného práva, autorského práva, obchodného práva, stavebného práva, verejného obstarávania,
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv,
 • právna podpora pri vybavovaní žiadostí, sťažností a iných podnetov od právnických osôb a fyzických osôb v rozsahu pôsobnosti oddelenia,
 • vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • manažovanie interných smerníc a evidencií,
 • sledovanie právnych predpisov, pripomienkovanie legislatívy v oblasti záujmu MIB / Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– sociálna politika: príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na účet
– Multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
– príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo.
 • Minimálne 3 roky odbornej praxe, prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná. Vyžadujeme znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania.
 • Požadovaná znalosť zákonov:

– Zákon o verejnom obstarávaní,
– Zákon o obecnom zriadení (plus zákon o Bratislave),
– Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách Samosprávy,
– Zákon o majetku obcí,
– Správny poriadok,
– Stavebný zákon,
– Zákonník práce,
– Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a zákon o odmeňovaní niekt. zamest. pri výkone práce vo verejnom záujme,
– Zákon o slobode informácií,
– Obchodný zákonník,
– Občianky zákonník
– Autorský zákon

 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni
 • Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, koncepčné myslenie, proaktívny prístup.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 800 EUR/mes.

Tarifný plat: 835€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 9.1.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.