Senior architekt/ka projektovania verejných priestorov

Kariéra
10. apríla 2024

Staň sa súčasťou tímu a spolupodieľaj sa na tvorbe projektov vo verejnom priestore.

Rámcová náplň práce:

 • práca na projektoch MIB-u a mesta Bratislava,
 • navrhovanie architektonických riešení vo verejnom priestore,
 • definovanie urbanistických a architektonických požiadaviek,
 • urbanistická a architektonická koordinácia projektov,
 • pripomienkovanie a kontrola zadaní a PD projektov,
 • samostatné zabezpečovanie vedenia a kontroly externých spolupracovníkov pridelených pre určené projekty a zodpovednosť za ich riadne fungovanie (rozumejú sa všetci zamestnanci, iní spolupracovníci, externí technici, projektanti a iné osoby technického zamerania vykonávajúce činnosti na určených projektoch),
 • kontrolovanie kvality vykonaných prác na určených projektoch,
 • zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov určených projektov,
 • koordinácia s ostatnými útvarmi MIB, organizáciami mesta a oddeleniami magistrátu,
 • spracovanie overovacích/urbanistických/architektonických štúdií a čiastkových štúdií,
 • preverenie realizovateľnosti urbanistických a architektonických požiadaviek,
 • koordinácia s ostatnými útvarmi MIB, organizáciami mesta a oddeleniami magistrátu,
 • návrh a spracovanie projektovej dokumentácie rôznych úsekov a častí verejných priestorov vychádzajúce z analýzy problémov, príležitostí a rizík,
 • spolupráca na koncepčných a strategických témach MIB,
 • spolupráca pri tvorbe Manuálu verejných priestorov,
 • rešerš v existujúcich dokumentoch, zber dát,
 • kreslenie schém a ideových situácií,
 • grafická úprava a textový opis dokumentov,
 • poskytovanie podpory pri príprave odpovedí o vedených projektoch a súčinnosti pri úlohách oddelenia komunikácie súvisiacich s určenými projektami.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • sociálna politika – príspevok na stravu formou UP stravovacej karty, alebo priamo hotovosť na osobný účet,
 • multisport karta,
 • príspevok na dopravu vo výške 12€/mesačne,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky),
 • školenia,
 • práca pre prestížneho zamestnávateľa.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architekt/architektka, krajinný architekt/krajinná architektka alebo urbanista/urbanistka,
 • odborná prax v oblasti navrhovania architektonických riešení minimálne 2 roky,
 • skúsenosť s povoľovacím procesom a realizáciou navrhnutých projektov (aspoň 2 projekty),
 • osobná projekčná činnosť alebo odborná prax vo verejnej správe je vítaná,
 • rámcová znalosť stavebného zákona, noriem a vyhlášok v odbore výstavby je vítaná,
 • ovládanie softvéru v rozsahu potrebnom na prípravu projektovej dokumentácie a vedenie a prezentáciu projektu podmienkou: AutoCAD, SketchUP, Adobe, Word, Excel,
 • zanietenosť pre tému verejných priestorov a skúsenosť s prácou na projektoch verejných priestorov,  
 • skúsenosť s koordináciou architektonických a stavebných projektov,
 • prehľad o slovenských a zahraničných realizáciách verejného priestoru je vítaný,
 • skúsenosť so štúdiom a praxou v zahraničí je vítaná,
 • schopnosť pracovať samostatne aj tímovo,
 • spoľahlivosť, precíznosť, kreativita, bezúhonnosť, integrita.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

 od 1600 eur

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou pohovoru pri vybraných kandidátoch môže byť aj vypracovanie jednoduchej overovacej úlohy. (Case study)

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 23.04.2024. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných uchádzačov.