Samostatný odborný referent na Sekcii súťaží

Kariéra
18. októbra 2021
  • Zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
  • Ponúkaný plat: od 1 200 EUR/mes. Tarifný plat: 802,00 €
  • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

1. Samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh vedúcim útvaru.

2. Zodpovednosť za prípravu, vyhlasovanie a manažment súťaží návrhov a iných foriem verejného obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií a činnosti súvisiace s touto agendou

3. Rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh.

4. Koncepčná práca na mestských projektoch priestorové overovacie a usmerňovacie štúdie.

5. Spolupráca s ostatnými sekciami Metropolitného Inštitútu Bratislavy, magistrátu, mestskými organizáciami, mestskými časťami a ďalšími subjektmi pri plnení agendy sekcie

6. Účasť na rokovaniach s tretími stranami

7. Štylizácia odborných textov s grafickou prílohou.

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,valorizácia , príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika – príspevok na stravovanie formou Callio stravovacej karty, sociálna výpomoc

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

–         multisport karta

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra/ urbanizmus/ územné plánovanie.

2. Znalosť práce s programami používanými v projekčnej a grafickej praxi (AutoCAD, SketchUP, Adobe alebo iné).

3. Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku.

4. Schopnosť grafického vyjadrovania.

5. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému súťaží.

5. Znalosť viacerých cudzích jazykov výhodou.

6. Znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov).

7. Schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov.

8. Skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako  zadávateľ výhodou.

9. Prax v projekcii výhodou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  • žiadosť / motivačný list /o zaradenie do výberového konania
  • životopis
  • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlásiť sa

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 1.11. 2021.

O MIBe

Metropolitnýinštitút Bratislavy (MIB)  je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok v oblasti architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, abystúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru.

Cieľom MIB je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny. MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.