Riaditeľ/ka sekcie územného plánovania v MIB

Kariéra
16. júla 2021
 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 800 EUR/mes. Tarifný plat: 905,00 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Popis pracovného miesta

Riadi, zabezpečuje, organizuje a zodpovedá za činnosť oddelenia v oblasti spracovania územnoplánovacích dokumentov, tvorby metodík územného plánovania pre špecifické potreby mesta Bratislavy a územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné činnosti, ktoré vedúci/vedúca oddelenia riadi, organizuje a zabezpečuje, najmä:

 • spracovanie územného plánu
 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • odbornú koordináciu spracovania dokumentácií pre územie mesta v oblasti územného plánovania z hľadiska medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • súčinnosť na prerokovávaní a konzultovaní podkladov a dokumentácií v oblasti územného plánovania,
 • participáciu na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • prezentácia spracovaných podkladov v oblasti územného plánu pred odbornou a laickou verejnosťou a účasť na odborných komisiách MsZ v určených termínoch a zodpovednosť za ich formálnu a obsahovú stránku,
 • spoluprácu s inými oddeleniami magistrátu, zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania,
 • metodické usmerňovanie zamestnancov,
 • komunikáciu s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia.
 • projektové riadenie a koordináciu úloh, cieľov, kompetencií, projektov a nastavenia priorít v rámci tímu

Zamestnanecké výhody, benefity

Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3%

Ďalšie benefity:

–      pružný pracovný čas

–      sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevokna stravovanie formou Callio stravovacej karty, sociálna výpomoc

–      2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, urbanizmus, priestorové plánovanie
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • riadiaca prax min. 2 roky.
 • základné facilitačné zručnosti
 • Dobrá znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy
 • Dobrá znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Ovládanie PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Excel, Word, Outlook)
 • Schopnosť efektívne motivovať a zodpovedne viesť oddelenie k požadovaným výsledkom
 • Schopnosť analyticky a logicky myslieť, systematicky pracovať a orientovať sa v procesoch, navrhovať efektívne riešenia
 • Vytrvalosť, dôslednosť, zmysel pre detail
 • Schopnosť otvorene a efektívne komunikovať s oddelením ako aj s verejnosťou
 • Schopnosť verejne prezentovať.

 Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • rámcová znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, a iných zákonov najmä: zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť cudzieho jazyka.
 • prax v samospráve alebo štátnej správe
 • autorizačné oprávnenie 

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť /motivačný list/ o zaradenie do výberového konania
 • životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadost spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 6.8.2021.

Prihlásiť sa