Riaditeľ / ka sekcie tvorby mestských priestorov v MIB

Kariéra
9. marca 2021

Hľadáme skúsenú osobu, ktorá by viedla sekciu tvorby mestských priestorov.

 • Plný úväzok
 • Ponúkaný funkčný plat: od 1800 EUR/mes.
 • Tarifný plat: od 905€
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých za-mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Popis pracovného miesta

 • Zavádzanie princípov tvorby politík, projektového manažmentu
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovanie prevádzkových a organizačných činností sekcie tvorby mestských priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Zodpovedať za efektívnu spoluprácu s vedeniami mestských častí HM BA
 • Manažovanie projektov 2020-2022 (výber lokalít, príprava zoznamu, komunikácia s mestskými organizáciami a mestskými časťami)
 • Spracovanie overovacích štúdií – preverenie realizovateľnosti požadovaného lokalitného programu, výšky investície, predpokladanej hodnoty zákazky na projekčné práce
 • Spracovanie zadaní (definovanie lokalitného programu, definovanie urbanistických, architektonických, krajinárskych a interiérových požiadaviek, definovanie stavebných štandardov, definovanie rozsahu a podrobnosti projektovej dokumentácie, stanovenie termínov na spracovanie)
 • Zadávanie úloh, kontrola a poskytovanie usmernení za MIB vo vzťahu k externým dodávateľom
 • Preberanie a kontrola hotovej projektovej dokumentácie, spracovanie žiadostí o opravu
 • Koordinácia s ostatnými útvarmi MIB a ďalšími organizáciami v rámci súvisiacej agendy
 • Plnenie ostatných úloh podľa pokynov zamestnávateľa
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2  %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • možnosť čiastočného home-officu
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • Multisport karta
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • Riadiaca prax min. 2 roky.
 • Skúsenosť s procesmi a výkonom činností samosprávy
 • Systémový prehľad  v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania         
 • Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov
 • Základné facilitačné zručnosti.
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zabezpečenie plynulého fungovanie prevádzkových a organizačných činností sekcie Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 • Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.
 • Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
 • Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 • Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
 • Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
 • Životopis /max. 4 normostrany/
 • Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu, www.bratislava.sk /
 • Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu, www.bratislava.sk /
 • V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. 

Na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu; zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 30.3.2021