Riaditeľ/ka Sekcie mestských štúdií a participácie

Kariéra
7. februára 2023

Aktívne zapájanie obyvateľov do tvorby mesta je jedným z princípov fungovania MIB. Hľadáme riaditeľa/ku, ktorý bude viesť tím odborníkov na participáciu, ale bude tiež spolupracovať na tvorbe verejných politík mesta.

Popis pracovných úloh

 • Nastavenie a zavedenie stratégie participácie pre mesto Bratislava v spolupráci s ďalšími sekciami a oddeleniami MIB
 • Koordinovanie participatívnej tvorby verejných politík v kontexte rozvoja mesta Bratislava
 • Zodpovednosť za komplexnú prípravu participatívneho procesu, vrátane prípravy dát a iných potrebných podkladov, a následne za výstupy a správy z participácie
 • Koncepčné a tímové riadenie pracovníkov a pracovníčok útvaru participácie
 • Riadenie, zabezpečovanie, organizovanie odbornej činnosti sekcie
 • Aplikovanie projektového riadenia, procesov k efektívnemu plneniu úloh, nastavenie priorít v rámci tímu
 • Koordinovanie projektov, úloh, cieľov, kompetencií v rámci tímu
 • Zabezpečenie plynulého fungovania prevádzkových a organizačných činností sekcie
 • Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy
 • Účasť na rokovaniach s tretími stranami
 • Spolupráca s ostatnými sekciami Metropolitného Inštitútu Bratislavy, magistrátu, mestskými organizáciami, mestskými časťami a ďalšími subjektmi pri plnení agendy sekcie
 • Plnenie ostatných úloh podľa pokynov zamestnávateľa
 • Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– možnosť využitia home office v rozsahu 2 dni týždenne
– sociálna politika: príspevok na stravovanie
– Multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
– príspevok na dopravu vo výške 12€/mesačne

3. Možnosť profesijného a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Minimálne 3 roky odbornej praxe (s príkladmi realizovaných participatívnych procesov).
 • Riadiaca prax min. 0,5 roka
 • Systémový prehľad v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania (úrovne participácie, druhy procesov a ich dizajn, participatívne stratégie a nástroje a pod.)
 • Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov v oblasti participácie (najmä z prostredia samosprávy)
 • Základné facilitačné zručnosti
 • Prehľad v oblasti existujúcich strategických nástrojov a verejných politík na úrovni miestnej samosprávy (plány rozvoja – PHSR, komunitné plány sociálnych služieb, územnoplánovacie dokumenty, iné)
 • Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti
 • Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením
 • Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi
 • Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita. Dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom – úroveň B2 a vyššie

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 900 EUR/mes.

Tarifný plat: 1082,5€ Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Životopis v rozsahu do 2 A4
 • Motivačný list na tému riadiaceho prístupu v rozsahu do 2 A4, v ktorom budú uvedené skúsenosti kandidáta s participáciami a použitými participatívnymi prístupmi a jeho predstava o vedení danej agendy
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Súčasťou výberového procesu môže byť spracovanie prípadovej štúdie/úlohy.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 21.2.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.