Projektový manažér/ka vybraných stavebných projektov (budovy, verejné priestory)

Kariéra
21. novembra 2023

Manažuj projekty mesta od revitalizácie verejných priestorov po výstavbu verejnoprospešných budov. Ako projektový manažér/projektová manažérka MIB budeš stáť za projektmi od ich plánovania po realizáciu a budeš riadiť tímy odborníkov a dodávateľov s cieľom vytvoriť kvalitnú verejnú stavbu pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky.

Rámcová náplň práce:

 • Vykonáva všetky činnosti projektového managementu a riadenia pre určené projekty realizované zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje každodenné vedenie, kontrolu a nesie zodpovednosť za riadne fungovanie celého projektového tímu prideleného pre určený projekt, pričom projektovým tímom sa rozumejú všetci zamestnanci, iní spolupracovníci, externí technici, projektanti a iné osoby technického zamerania vykonávajúce činnosti na určenom projekte,
 • Vykonáva dohľad a pravidelnú kontrolu podriadených zamestnancov tak, aby dodržiavali štandardy zamestnávateľa, ako aj plnili požadované výsledky a parametre určené zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje každodenné plánovanie, realizáciu, riadenie a koordináciu určených projektov tak, aby sa dosiahli stanovené parametre a požadované výsledky,
 • Zabezpečuje zhotovovanie a kontrolu rozpočtov pre určené projekty,
 • Zodpovedá za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov určených projektov,
 • Zodpovedá za kontrolovanie kvality vykonaných prác na určených projektoch,
 • Riadi a kontroluje technický dozor investora na stavbách určených projektov,
 • Zodpovedá za prípravu, realizáciu a vyhodnotenie výberových konaní a tendrov na dodávateľov v rámci verejného obstarávania pre určené projekty,
 • Vykonáva vedenie rokovaní s generálnymi dodávateľmi stavieb a inými dodávateľmi v spolupráci so zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje vypracovávanie pravidelných reportov týkajúcich sa určených projektov,
 • Zodpovedá za preberanie zrealizovaných stavieb určených projektov,
 • Zabezpečuje organizovanie a vedenie porád určených projektov, riešenie problémov technického tímu; vyhotovovanie zápisníc z týchto porád podľa štandardov určených zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pravidelných porád určených projektov členmi projektového tímu, resp. externými dodávateľmi a sledovanie a vyhodnocovanie plnenia týchto úloh,
 • Zabezpečuje koordináciu inžinierskej činnosti a súčinnosť pri komunikácii s príslušným stavebným úradom, katastrálnym úradom a inými dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy v súvislosti s výstavbou určeným projektom,
 • Poskytuje podporu komunikačnému oddeleniu pri príprave odpovedí o projekte a súčinnosť pri ostatných úlohách Oddelenia komunikácie,
 • Zodpovedá za kontrolu a sledovanie zapracovania a odsúhlasenie návrhov dodaných v rámci autorského dozoru architektom pre zapracovanie do projektovej dokumentácie,
 • Zabezpečuje navrhovanie riešení s ohľadom na zosúladenie funkčných, technických, architektonických a ekonomických aspektov projektov,
 • Zabezpečuje navrhovanie inovatívnych riešení s ohľadom na efektívne technické a ekonomické riešenia projektov,
 • Spolupracuje s architektami a projektantami pri plánovaní a realizácii určených projektov a zodpovednosť za výsledok projektovania,
 • Zabezpečuje koordináciu pri vzorkovaní a odsúhlasení finálnych riešení projektov a ich častí,
 • Prezentuje výsledky projektu, komunikuje a zapája relevantné cieľové skupiny. Zúčastňuje sa na stretnutiach projektových tímov. 

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie,
 • Multisport karta,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevok na dopravu.

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).

4. Školenia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického/stavebného zamerania.
 • Odborná prax min. 3 roky s riadením stavebných projektov
 • Negociačné schopnosti
 • Odborná prax vo verejnej správe vítaná
 • Rámcová znalosť stavebného zákona, Vyhlášky 453/2000 MŽP
 • Skúsenosť s odhadom ceny stavby
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni
 • Schopnosť práce s programom Autocad
 • Bezúhonnosť, integrita
 • Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

od 1 800 EUR/mes.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 5.12.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.