Krajinný/-á ekológ/-ička alebo environmentalista/-ka

Kariéra
26. januára 2024

Chceš byť súčasťou oddelenia zelenej infraštruktúry a podieľať sa na tvorbe príprav územného plánovania a podkladov súvisiacich s oblasťou zeleno-modrej infraštruktúry a životného prostredia? To všetko a viac na teba čaká v MIB ako krajinný/-á ekológ/-ička alebo environmentalistka/-ka.

Rámcová náplň práce:

 • tvorba a spolupráca na príprave územnoplánovacej dokumentácie a podkladov súvisiacich s oblasťou zeleno-modrej infraštruktúry, a čiastočne aj ďalšími zložkami životného prostredia,
 • tvorba a spolupráca na špecializovaných metodikách a koncepciách v oblasti regulatívov pre zeleno-modrú infraštruktúru, vybraných ekosystémových služieb, zvyšovania odolnosti urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, využiteľných pre potreby územného a strategického plánovania;
 • tvorba iných špecializovaných výstupov pre MIB, mesto a ďalšie subjekty v oblasti pôsobenia oddelenia zelenej infraštruktúry,
 • spolupráca pri tvorbe databázy informačného systému v oblasti pôsobenia oddelenia zelenej infraštruktúry v rámci GIS,
 • monitorovanie a vyhodnocovanie stavu územia funkčných systémov ochrany prírody a krajiny, environmentalistiky a zložiek životného prostredia /ovzdušie, pôda, voda, horniny/,
 • usmerňovanie územného rozvoja, príprava záväzných stanovísk k investičným zámerom, urbanistickým štúdiám a iným územnoplánovacím podkladom, územnoplánovacej dokumentácii, vrátane dokumentácie pre územné rozhodovanie a strategických dokumentom v oblasti environmentalistiky a životného prostredia,
 • územnoplánovacia a predprojektová príprava vlastných investičných projektov mesta v oblasti životného prostredia a environmentalistiky,
 • konzultačná činnosť v oblasti svojho pôsobenia,
 • aktívne sa podieľa na verejných prerokovaniach v medziach zákona o posudzovaní vplyvom na životné prostredie za účastníka konania, rsp. dotknutú obec (hlavné mesto SR Bratislava),
 • aktívne sa podieľa na verejných prerokovaniach v medziach zákona o posudzovaní vplyvom na životné prostredie za dotknutú obec (hlavné mesto SR Bratislava),

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie,
 • Multisport karta,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevok na dopravu.


3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).
4. Školenia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prírodné vedy (enviromentálne plánovanie a manažment, ekológia, krajinná ekológia, príp. krajinné inžinierstvo),
 • odborná prax v odbore minimálne 3 roky, prax v samospráve výhodou,
 • znalosť princípov územného plánovania, krajinného plánovania, adaptácie na zmenu klímy,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie a enviromentálneho manažmentu na úrovni zonálnej, celomestskej a regionálnej úrovni,
 • znalosť príslušnej legislatívy v danej oblasti; najmä zákon č. 543/2002 Z. z. v platnom znení o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 24/2006 Z. z. v platnom, znení
 • bezúhonnosť, zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať,
 • počítačové znalosti:
  o Office – základný
  o GIS (ArcGIS, QGIS) – základný
  o skúsenosť s AutoCAD, Python, aplikácie ArcGIS online – vítané

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, prípadne aj územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve
 • autorizačné osvedčenie SKSI podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

1 550 EUR/mesiac

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. žiadosť / motivačný list /o zaradenie do výberového konania
2. životopis
3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

7.2.2024