GIS špecialista v MIB

Kariéra
7. októbra 2020


Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta alebo aj rôzne na urbanistické štúdie, zároveň spolupracuje na iných koncepčných a strategických materiáloch mesta.

Popis pracovného miesta

 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní,
 • participácia na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • spolupráca s príslušnými oddeleniami pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov

Zamestnanecké výhody, benefity

 1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2  %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Ďalšie benefity:
  1. pružný pracovný čas
  2. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  3. možnosť čiastočného home-office
  4. multisport karta
  5. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus, geografia, kartografia,
 • odborná prax minimálne 4 roky
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   Office – pokročilý                                   GIS(arcgis, arcview, qgis) – pokročilý                                   znalosť práce databázami SQL, postgre sql                                   skúsenosť s arcgis online a enterprise                                   skúsenosť s Python, JavaScript vítaná

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 1. znalosť cudzieho jazyka.
 2. rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 3. rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001
 4. odborná prax v štátnej správe, alebo v samospráve

Informácie o výberovom konaní

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
 2. Životopis /max. 4 normostrany/
 3. Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu/
 4. Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu/
 5. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POZNÁMKA:

 • V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/ a taktiež uviesť presné dátumy v prípade požadovanej praxe.
 • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov