GIS analytik/analytička na Sekcii územného plánovania – Oddelenie analýz a GIS MIB

Kariéra
4. apríla 2022

Ovládaš GIS a chceš sa spolupodieľať na spracovaní územnoplánovacích podkladov?

Popis pracovných úloh

 • Spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní,
 • Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • Participácia na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • Príprava substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • Spolupráca s príslušnými oddeleniami pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:
– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– sociálna politika: príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku priamo na účet
– multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
– príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore geoinformatika, GIS, priestorové plánovanie, geografia, kartografia a odbory zamerané na geografické informačné systémy,
 • minimálne 2-ročná prax v odbore,
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti: 
  aktívne používanie HTML a programovacieho jazyka CSS
  GIS(ArcGIS Pro, ArcGIS,) – pokročilý
  znalosť práce s databázami SQL, postgre sql
  skúsenosť s ArcGIS Online a AG Enterprise
  skúsenosť s JavaScript vítaná
  MS Office – pokročilý

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve,

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat 

Od 1 400 EUR/mes.

Tarifný plat: 810,50 € Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania,
životopis (max 4 normostrany),
fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 18.4.2022. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.