Construction manažér/manažérka vybraných stavebných projektov Kúpele Grossling, (Areál Bazová a Plató)

Kariéra
28. februára 2024

Chceš viesť realizáciu projektov od fázy príprav DRS až po kolaudáciu a uvedenie do prevádzky? Ako Construction manažér/manažérka budeš stáť za projektmi od ich plánovania po realizáciu a budeš riadiť tímy odborníkov a dodávateľov s cieľom vytvoriť kvalitnú verejnú stavbu pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky.

Rámcová náplň práce:

 • Samostatne vedie realizáciu projektu na pozícii Hlavný stavebný manažér na strane investora od fázy príprava DRS až po kolaudáciu a uvedenie do prevádzky,
 • Vykonáva manažment a zodpovedá za všetky činnosti prípravy, obstarania a realizácie určeného projektu,
 • Zabezpečuje každodenné vedenie, kontrolu celého projektového tímu prideleného pre určený projekt a nesie zodpovednosť za jeho riadne fungovanie, pričom projektovým tímom sa rozumejú všetci zamestnanci, iní spolupracovníci, externí technici, projektanti a iné osoby technického zamerania vykonávajúce činnosti na určenom projekte,
 • Vykonáva dohľad a pravidelnú kontrolu podriadených zamestnancov tak, aby dodržiavali štandardy zamestnávateľa, ako aj plnili požadované výsledky a parametre stanovené zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje každodenné plánovanie, realizáciu, riadenie a koordináciu určeného projektu,
 • Zabezpečuje pripomienkovanie a optimalizáciu projektovej dokumentácie od stupňa DRS po stupeň DSV (vrátane ZSPD)
 • Zabezpečuje zhotovovanie rozpočtov pre určené projekty poverenými stranami a ich kontrolu,
 • Riadi a koordinuje prípravu podkladov pre obstarávanie výstavby projektu
 • Zabezpečuje odbornú časť prípravy, priebehu a vyhodnotenia výberových konaní a tendrov na dodávateľov stavby v rámci verejného obstarávania pre určený projekt,
 • Zodpovedá za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov určeného projektu,
 • Zodpovedá za kontrolovanie kvality vykonaných prác na určenom projekte,
 • Riadi a kontroluje technického dozoru investora na určenom projekte,
 • Vykonáva vedenie rokovaní s generálnymi dodávateľmi stavieb a inými dodávateľmi v spolupráci so zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje vypracovávanie pravidelných reportov týkajúcich sa určeného projektu,
 • Zodpovedá za preberanie zrealizovaných stavieb určeného projektu,
 • Zabezpečuje organizovanie a vedenie porád určeného projektu, riešenie problémov technického tímu; vyhotovovanie zápisníc z týchto porád podľa štandardov určených zamestnávateľom,
 • Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pravidelných porád určeného projektu členmi projektového tímu, resp. externými dodávateľmi a sledovanie a vyhodnocovanie plnenia týchto úloh,
 • Zabezpečuje koordináciu inžinierskej činnosti a súčinnosť pri komunikácii s príslušným stavebným úradom, katastrálnym úradom a inými dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy v súvislosti s realizáciou určeného projektu,
 • Zodpovedá za odsúhlasenie, kontrolu a sledovanie zapracovania zmien projektu dodaných v rámci autorského dozoru,
 • Zabezpečuje navrhovanie stavebných a technických riešení s ohľadom na zosúladenie funkčných, technických, architektonických a ekonomických aspektov projektu,
 • Podporuje navrhovanie inovatívnych riešení s ohľadom na efektívne technické a ekonomické riešenia projektu,
 • Zabezpečuje koordináciu pri vzorkovaniach a odsúhlasení finálnych riešení projektu a ich častí,
 • Prezentuje výsledky projektu nadriadeným. Zúčastňuje sa na stretnutiach projektových tímov, 
 • Poskytuje podporu komunikačnému oddeleniu pri príprave odpovedí o projekte a súčinnosť pri ostatných úlohách oddelenia komunikácie súvisiacich s projektom.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie,
 • Multisport karta,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevok na dopravu.

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).

4. Školenia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického/stavebného zamerania.
 • Odborná prax s riadením realizácie stavebných projektov min. 4 roky,
 • Doložená min. 1 skúsenosť so samostatným vedením komplexnej stavby od obstarávania až po kolaudáciu
 • Skúsenosť s pripomienkovaním a optimalizáciou stavebnej projektovej dokumentácie
 • Negociačné schopnosti
 • Odborná prax vo verejnej správe vítaná
 • Rámcová znalosť stavebného zákona, Vyhlášky 453/2000 MŽP
 • Znalosť slovenského stavebného a dodávateľského prostredia
 • Ovládanie PC v rozsahu potrebnom na vedenie a kontrolu agendy a dokumentácie k projektu + ovládanie AutoCAD (alt.), MS Project, Word, Excel
 • Bezúhonnosť, integrita
 • Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

od 2 200 EUR/mes. 

Informácie o výberovom konaní

 • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.
 • Žiadosť spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 12.3.2024.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť / motivačný list /o zaradenie do výberového konania
 • životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov