Architekt-Urbanista/Architektka-Urbanistka na Sekcii územného plánovania

Kariéra
30. júna 2023

Chceš sa podieľať na územnom plánovaní Bratislavy a prispieť tak k jej rozvoju?

Popis pracovných úloh

 • koncepčná práca pri spracovávaní územného plánu mesta,
 • koncepčná práca a spracovanie urbanistických štúdií a ostatných územnoplánovacích dokumentov,
 • participácia na tvorbe koncepcií, metodík a stratégií v oblasti územného plánovania,
 • rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh,
 • samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh,
 • štylizácia odborných textov s grafickou prílohou

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • možnosť využitia 2 dni Home office v týždni
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, urbanizmus,
 • odborná prax v odbore min. 3 roky,
 • koncepčné myslenie a prezentačné schopnosti,
 • schopnosť grafického vyjadrovania,
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:
  Office – pokročilý
  Sketch up – pokročilý
  AutoCAD – pokročilý
  Grafické nástroje Adobe – pokročilý
  GIS (arcgis, arcview, qgis) – výhodou

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001,
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve,
 • Autorizácia SKA

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 550 EUR/mes.

Tarifný plat: 988,00 € Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 16.7.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.