Architekt/ka (zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Kariéra
20. apríla 2022

Pripoj sa k tímu, ktorý pracuje na obnove verejných priestorov Bratislavy. Spolupodieľaj sa na tvorbe Manuálu verejných priestorov a ďalších strategických a koncepčných dokumentoch a pripravuj konkrétne projekty v uliciach mesta.

Popis pracovných úloh

 • Tvorba manuálu verejných priestorov a jeho častí alebo iných územnoplánovacích strategických a koncepčných dokumentoch mesta.
 • Rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh.
 • Samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh vedúcim útvaru.
 • Práca v teréne – zbieranie potrebných dát/meranie, tvorenie fotodokumentácie.
 • Koncepčná práca na projektoch konkrétnych verejných priestorov, priestorové overovacie a usmerňovacie štúdie. Jednoduché podklady pre realizáciu v mierke verejného priestoru.
 • Koordinácia profesií a inštitúcií podieľajúcich sa na tvorbe verejného priestoru (architekti, urbanisti, dopravní inžinieri, stavební inžinieri, krajinní a záhradní architekti, predstavitelia verejnej správy, mestských podnikov, privátnych inštitúcií a pod…).
 • Štylizácia odborných textov s grafickou prílohou.
 • Účasť na odborných komisiách mesta ohľadne usmerňovania vo verejnom priestore.
 • Štylizácia vyjadrení a usmernení na žiadosti na zaujatie verejného priestoru

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

– osobné príplatky a odmeny
– príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas
– sociálna politika: príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku priamo na účet
– multisport karta
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
– príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

4. Školenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo územné plánovanie
 • odborná prax v odbore min. 2 roky
 • znalosť práce s programami používanými v projekčnej a grafickej praxi (AutoCAD, SketchUP, Adobe alebo iné)
 • schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku
 • schopnosť grafického vyjadrovania
 • bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému verejných priestorov
 • znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov)
 • schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka,
 • skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako zadávateľ
 • prax v projekcii – min. 3 roky

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ponúkaný plat

Od 1 400 EUR/mes.

Tarifný plat: 810,50 € Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania,
 • životopis (max 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 8. 5. 2022. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.