Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy 

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy prináša zvýšenie počtu nájomných bytov.

Pre potreby rozvoja nájomného bývania bolo potrebné vo vybraných lokalitách preveriť podmienky navýšenia podielu funkcie bývania formou zmeny územného plánu za účelom možnosti získania väčšieho počtu nájomných bytov. 

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy preverila možnosť navýšenia podielu bývania v 13 lokalitách na území štyroch mestských častí – Petržalka, Dúbravka, Rača a Ružinov.

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy - Situácia
Situácia

Pri výbere preverovaných lokalít sa postupovalo v zmysle nasledovných kritérií: 

  • ide o územia, ktoré sú určené podľa platného územného plánu na výstavbu, 
  • v prípade rozvojových plôch v extraviláne sú v kontakte so zastavaným územím mesta, 
  • predpokladaná bytová výstavba zvýši kvalitu priľahlého obytného územia, najmä rozšírením verejného priestoru integráciou nevyužívaných území. 

Návrh zmeny funkčného využitia je pre každú lokalitu, vzhľadom na rôznorodosť polohy a potenciálnej integrácie do mestskej štruktúry, vyhodnotený samostatne. Rovnako individuálne boli navrhnuté podmienky takejto zmeny využitia území a podlažnosť v kontexte okolitej zástavby.

Všeobecne môžeme riešené lokality rozdeliť na základe preverenia zmeny platnej regulácie do troch základných skupín: 

  • lokality navyšujúce podiel bývania v zmiešaných územiach bývania a občianskej vybavenosti. Súčasným predpokladom tohto navýšenia je dostatočná kapacita základnej občianskej vybavenosti v priľahlom území alebo územná rezerva na jej dobudovanie. 
  • lokality navyšujúce podiel bývania v území občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu bez priestorového a prevádzkového vzťahu k priľahlému územiu alebo také, ktoré nie sú územnou rezervou funkčných areálových zariadení (napr. školy, škôlky, nemocnice a iné). Súčasným predpokladom tohto navýšenia je dostatočná kapacita základnej občianskej vybavenosti v priľahlom území alebo územná rezerva na jej dobudovanie. 
  • lokality doplňujúce funkciu bývania do území určených pre služby výrobné a nevýrobné bez negatívneho vplyvu na okolie, ale aj stabilizované plochy výroby bez využitia – identifikované ako brownfields. Ak majú tieto lokality periférnu polohu, je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie komplexného obytného prostredia vytvoriť aj územné rezervy pre dobudovanie základnej občianskej vybavenosti a plôch verejnej zelene. Pri veľkom rozsahu riešeného územia sú regulované funkciou lokálnej občianskej vybavenosti a parkovej zelene. 
Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy - Analytický výkres
Analytický výkres

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy bola vzatá na vedomie Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 975/2021 z 23.09.2021 a určená ako územnoplánovací podklad pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu. 

Podrobné analýzy jednotlivých lokalít budú v budúcnosti slúžiť aj ako podklad pre zadania architektonických súťaží za účelom spracovania najvhodnejšieho riešenia.