Sekcia územného plánovania

Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta, jeho aktualizácie a pracuje na tvorbe metodík územného plánovania pre špecifické potreby mesta. Pracuje tiež na urbanistických štúdiách a spolupracuje na iných koncepčných a strategických  materiáloch mesta.  

Pravidelne monitoruje a vyhodnocuje stav územia, či stav jednotlivých funkčných systémov. 

Vytvára priestorové údaje za oblasť územného plánovania v geografickom informačnom systéme. V spolupráci s oddeleniami Magistrátu pripravuje územno-analytický podklad s pracovným názvom atlas5000 Bratislava, ktorý by prehľadným spôsobom sprístupnil užívateľom dáta z rôznych oblastí.  

Taktiež poskytuje konzultačnú činnosť k zadaniam a k spracovaným územnoplánovacím podkladom a dokumentáciám spracúvaných inými subjektmi pre územie mesta a priľahlého regiónu vrátane vypracovania stanovísk k týmto zadaniam a dokumentáciám. 

Pri svojej práci sleduje a vyhodnocuje zámery štátnej politiky a politiky EÚ v oblasti územného plánovania a regionálneho hospodársko-sociálneho rozvoja, sleduje legislatívu v oblasti územného plánovania. 

Ing. arch. Martin Berežný

riaditeľ sekcie územného plánovania
martin.berezny@mib.sk

Dana Kollárikova

asistentka sekcie územného plánovania
dana.kollarikova@mib.sk

Ing. arch. Lucia Trajterová

architektka
lucia.trajterova@mib.sk

Ing. arch. Norbert Dvorčák

architekt
norbert.dvorcak@mib.sk

Ing. arch. Ľudmila Holíková

architektka
ludmila.holikova@mib.sk

Ing. arch. Magda Ďurdíková

architektka
magda.durdikova@mib.sk

Ing. arch. Monika Šmiralová, PhD.

architektka
monika.smiralova@mib.sk

Ing. arch. Karin Lexmann

architektka, urbanistka
karin.lexmann@mib.sk

Ing. arch. Katarína Hnidková

architektka, urbanistka
katarina.hnidkova@mib.sk

Ing. Jana Ilčíková

architektka, urbanistka
jana.ilcikova@mib.sk

Ing. Jakub Hajduk

architekt, urbanista
jakub.hajduk@mib.sk

Ing. arch. Ivana Bradová

architektka, urbanistka
ivana.bradova@mib.sk

Daniel Tomko

architekt, urbanista
daniel.tomko@mib.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.

urbanistka
dana.drobniakova@mib.sk

Mgr. Ondrej Oravec

demograf, humánny geograf
ondrej.oravec@mib.sk

Mgr. Eva Čulová, PhD.

envirošpecialistka
eva.streberova@mib.sk

Mgr. Vladimír Hurta, PhD.

envirošpecialista
vladimir.hurta@mib.sk

Mgr. Jana Bozáňová, PhD.

envirošpecialistka
jana.bozanova@mib.sk

Ing. Roman Bečka

dopravný špecialista
roman.becka@mib.sk