Pamätník obetiam COVID-19

Prebiehajúca
Ukončená

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania – výtvarného diela vo verejnom priestore v lokalite Ružinovského jazera „Rohlík“.

Pre zrozumiteľnosť pomenúvame súťaž pamätník, avšak ako vyhlasovateľ sa neviažeme na terminológiu pamätníka, ale ponechávame formu na spracovateľovi. Pod týmto názvom sa myslí – pamätník, pomník, socha, plastika, inštalácia, multimediálne dielo alebo architektonické dielo malého rozsahu.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová | design & build
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: kombinovaná | výtvarno-architektonická
 • Podľa priebehu súťaže: jednoetapová

Porota

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D. – riaditeľka Východoslovenskej galérie, VSG – predsedníčka poroty
 • Ing. arch. Jakub Kopec, Art.D. – autorizovaný architekt ČKA
 • Mgr. art. Juraj Gábor – výtvarník

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. – riaditeľka Galérie mesta Bratislava
 • Mgr. Lenka Straková – predsedníčka správnej rady OZ Skutočné obete

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Jurčo, architekt – člen tímu spracovania Revitalizácie areálu jazera Rohlík

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. MSc. Linda Duchovná – krajinná architektka – Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB

Experti

 • Mgr. Zoja Droppová – kurátorka umenia vo verejnom priestore, GMB
 • Ing. Róbert Dolák – oddelenie investícií Univerzitnej nemocnice Ružinov
 • Ing. arch. Erika Szabóová – Komisie pre diela vo verejnom priestore za MČ Ružinov

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 11. 11. 2022, 15:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie súťažných návrhov: 18. 11. 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 25. 11. 2022
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 6. 12. 2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné.

Odmeny

1. cena: 7 000,00 €                

2. cena: 4 000,00 €    

3. cena: 2 500,00 €     

Suma vyhradená na odmeny: 1500 €, najvyššia odmena by nemala prekročiť 80% sumy určenej na 3. cenu.

Dokumenty na stiahnutie