Zmeny a doplnky

ZaD 08 ÚPN - Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu Bratislavy

ZaD 08 sú aktuálne v štádiu pripomienkovania, ktoré prebieha do 31. 3. 2022.

Hlavnými témami sú umiestnenie nájomného bývania na území Bratislavy a spolupráca s developermi pri zvyšovaní počtu nájomného bývania.

Celé znenie textovej aj grafickej časti nájdete na tomto linku.

Pozrite si záznam verejného prerokovania Zmien a doplnkov 08 zo dňa 10.3.2022:

Nájomné bývanie a spolupráca s developermi

Spolupráca so súkromným sektorom v zmysle Koncepcie mestskej bytovej politiky je iba jedným zo spôsobov riešenia problematiky dostupného bývania na území mesta.

Cieľom spolupráce so súkromným sektorom, a teda súvisiacej zmeny územného plánu, je  budovať, resp. získavať nájomné byty do vlastníctva hlavného mesta a vytvárať tak bytový fond na riešenie naliehavých sociálnych problémov nízkopríjmovej časti obyvateľstva, a tiež personálnu stabilizáciu odvetví, nevyhnutných na kvalitný chod mesta a jeho nekomerčných vybavenostných funkcíí.

V rámci tejto stratégie s cieľom uspokojiť základnú životnú potrebu bývania je Hlavné mesto pripravené uzatvárať s privátnymi developermi zmluvy o spolupráci, kde developerovi vznikne povinnosť odovzdať časť vybudovaných nájomných bytov Hlavnému mestu.

Návrh Zmien a doplnkov 08 ÚPN - Umiestnenie nájomného bývania na území Bratislavy

  • Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy preverila 6 mestských a 7 súkromných lokalít
  • UŠ bola prerokovaná a vzatá na vedomie 23.09.2022 Mestským zastupiteľstvom ako územnoplánovací podklad
  • V UŠ bolo zapracovaných 54 pripomienok dotknutých subjektov a 82 pripomienok občanov, občianskych združení a právnických osôb
  • Cieľom UŠ bolo preveriť lokality z hľadiska možnosti umiestnenia bývania

Ako uplatniť pripomienky?

  • písomnou formou v termíne do 31. 03. 2022 vrátane na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov,Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
  • elektronicky na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk