Živé miesta

Program obnovy verejných priestorov Bratislavy


Dlhodobo zanedbané priestory v našom meste začnú ožívať a po premene budú poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít.

Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov, preto predstavujeme program obnovy verejných priestorov “Živé miesta”.

Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prinášame viac miest, kde budeme radi tráviť čas a kde sa budú bez problémov pohybovať všetci od malých detí až po seniorov.

Živé miesta sú historicky prvým rámcom na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Jedna z nich sú výsledky práce Metropolitného inštitútu Bratislavy v podobe 25 rekonštrukcií verejných priestorov, ktoré sa začnú realizovať počas roku 2021. Paralelne v spolupráci s mestskými časťami pripravujeme ďalší balík 23 projektov obnovy verejných priestorov. 

Druhou rovinou je pokračovanie v štandardizácii práce s verejnými priestormi – rozširovanie Princípov a štandardov Manuálu verejných priestorov. Pripravujeme napríklad novú dlažbu, spôsob jej kladenia, farbu, tvar a charakteristiku, zazeleňovanie križovatkových ostrovčekov, ale aj koncepciu riešenia verejných sídliskových vnútroblokov. 

Treťou úrovňou programu je Grantový program Komunity na obnovu verejných priestorov spolu s Nadáciou mesta Bratislavy. Dôležité je, že nejde iba o jednotlivé projekty konkrétnych miest. Predstavujeme systematický prístup k verejným priestorom v Bratislave, ktoré majú byť pre všetkých ľudí. 

Živé miesta vznikajú vďaka spolupráci Metropolitného inštitútu Bratislavy, Oddelenia tvorby mestskej zelene a Mestských lesov v Bratislave. 

Skatepark pod Mostom SNP  

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapojiť do verejného priestoru skateboarding, tak aby vznikol čo najatraktívnejší sociálny priestor ako pre jazdcov tak aj pre širokú verejnosť. V navrhovanom skateparku môžu jazdiť okrem skateboardistov  aj BMX, inline-isti a kolobežkári. Táto funkcia bude doplnená aj o fitness stanicu pre bežcov na rozvičenie. Nová funkcia a revitalizácia celého priestoru prinesie aj väčšiu bezpečnosť tohto, čím ďalej viac navštevovaného miesta.  

Vyhliadka na Kamzíku

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírodných kvalít a jedinečnej atmosféry. V rámci územia budú redukované spevnené plochy, ktoré nahradíme vodopriepustnými povrchmi, doplnené budú nové lávky, napojené na východiskový bod novej zastávky MHD. Skultivovanie prostredia zabezpečíme odstránením vizuálneho smogu, bariér, preusporiadaním prvkov a vytvorením centrálneho stojiska na odpad. Osadíme nový informačný systém, mobiliár a osvetlenie. Návrh prinesie do územia aj nový citlivo zasadený multifunkčný objekt vyhliadky s funkciou drobného občerstvenia, ktorý poslúži pre príležitostný športovo- kultúrny program. Obľúbený oddychovo- rekreačný areál tak bude vytvárať kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre peších návštevníkov aj cyklistov. 

Námestie Slobody

Námestie Slobody je dôležitým miestom, ktoré má špecifický dizajn či už svojho mobiliáru, alebo ikonickej fontány. Tento priestor už dlhú dobu vyžaduje komplexnú úpravu. Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň a vzrastlé stromy, ktoré spríjemnia tento priestor.  

 

Areál bývalých muničných skladov  

Jedna z budov v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste – budova pôvodnej horárne bude opäť slúžiť ľuďom. Vytvorí zázemie s priestorom na grilovanie či ochutnávku vína pre ľudí tráviacich čas v mestských lesoch. Z pôvodnej horárne sa dodnes zachovali klenbové priestory polo-zapustenej pivnice, ktoré však vôbec nie sú využívané napriek tomu, že ich okolie navštevujú stovky Bratislavčanov a Bratislavčaniek smerujúcich do Karpát za turistikou či na bicykloch. Pribudne ihrisko pre petanque, ohniská, vodný prvok pre deti napojený z pôvodnej studne, preliezky pre deti a stojany na bicykle. 

Trnavské mýto

Trnavské mýto je jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v našom meste no pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tu tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami. Po zazelenaní tieto veľké jedince tak ihneď poskytnú tieň a ihneď výrazne zmenia atmosféru tohto územia. Aby sa stromy uchytili v náročnom prostredí, použili sme prekoreňovacie bunky. Vďaka tomuto komorovému systému nedochádza v koreňovom priestore stromu k zhutňovaniu a korene majú zabezpečený dostatok vzduchu a vody. Vybraný dlhoveký druh stromu Platanus x acerifolia je odolný aj voči vyšším teplotám a klimatickým zmenám. Vďaka svojej mohutnosti a rýchlemu rastu zároveň pomôže tento priestor v lete schladiť. K stromom koncentrovaným do kruhu zároveň pribudli lavičky a kvalitná dlažba, aby sme si novovytvorený tieň mohli užiť v pohodlí. Partnerom starostlivosti o platany je Swiss Re.

Park na Mudrochovej

Dnes neprístupný bazén fontány bude nahradený plytkou pobytovou vodnou plochou na hranie a osvieženie, ktorá fontánu prepojí s okolím. V strede parku architekti navrhujú umiestniť gril pre príležitostné susedské stretnutia a oslavy, ktorý bude možné si elektronicky zarezervovať. Pribudnúť má tiež pitná fontána, nové lavičky, osvetlenie a zeleň. Priestor má zatraktívniť mobilné posedenie z dreva, ktoré si návštevníci môžu podľa potreby premiestniť a spojiť do rôznych tvarov.

Okolie pamätníka Daniela Tupého 

Zlepšujeme okolie pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží a vraciame tomuto miestu jeho pietny charakter. Vďaka terénnym úpravám a novým chodníkom, ktoré sa zámerne križujú dostáva centrálne umiestnený pamätník svoju dominantnú pozíciu. Redukujeme parkovanie v okolí, odstraňujeme bariéry a priestor citlivo dopĺňame o novú výsadbu,  mobiliár a osvetlenie.    

Multifunkčný park v Karlovej Vsi  

Od skateparku až po parkour preliezky, park na Karloveskej ulici bude poskytovať rôznorodé príležitosti, ako si môže človek zašportovať alebo oddýchnuť. Dôležitým prvkom priestoru je navrhnutá dažďová záhrada, ktorá bude vodu v území zadržiavať a období sucha postupne uvoľňovať do svojho okolia. Vytvorí tak ideálnu mikroklímu pre lokálnu flóru a faunu a zároveň pre oddych a šport návštevníkov.  Komplexná rekonštrukcia parku bude dopĺňať vysadené sakurové stromy, pribudne nový mobiliár a pobytovosť v území zabezpečí, okrem rôznorodosti parku, osvetlenie v celom území. Z nevyužitej prázdnej plochy sa tak stane nový obľúbený park v Karlovej Vsi.  

Okolie Domu Služieb v Dúbravke

Novou dominantou priestoru má byť väčšia vodná plocha s pobytovou funkciou. Pôjde o vyspádovanú betónovú plochu, po ktorej bude stekať voda. Podľa architektov vodná plocha na sídlisku zlepší klímu a v letných mesiacoch sa  z nej stane obľúbené miesto najmä detí. Vedľa fontány vznikne trávnik, ktorý budú môcť ľudia využívať na oddych, jednoduché športy či slnenie sa. Po bokoch trávnika navrhli architekti osadiť lavičky a doplniť osvetlenie. V priestore sa tiež vysadia nové stromy. V areáli pribudne aj multifunkčný pavilón, ktorý dokáže zmeniť funkciu na základe potreby. Napríklad sa bude využívať pre príležitostné lokálne trhy, ktoré sa momentálne uskutočňujú pri Dome Služieb. Taktiež sa tam budú môcť konať rôzne komunitné akcie či menšie športové udalosti.  

Bufet na Partizánskej lúke 

Partizánska lúka patrí medzi najnavštevovanejšie prírodné areály v Bratislave. Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most. 

Klzisko na Železnej studničke

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Prichádzame s myšlienkou klziska, ktoré zapadá do amfiteátru pri bufete na Partizánskej lúke. Klzisko tak poskytne nový rozmer pre toto miesto a zároveň rozšíri ponuku miest kam si v Bratislave počas zimy môžete zájsť zakorčuľovať.  

 

Lávka na Železnej studničke

Na atraktívnej a intenzívne využívanej lokalite Partizánskej lúky dodnes chýba bezbariérový vstup do tejto časti lesoparku. Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. Prirodzeným klesaním terénu sa rampa v časti premostenia potoka ocitne v korunách stromov a vyústi na spevnenej ploche blízko amfiteátra. Materiálové riešenie a technické riešenie rampy bude čo najsubtílnejšie a farebne nenápadné. Rampa bude časom porastená brečtanom. 

Areál Malý Slavín  

Obľúbená lokalita v Malých Karpatoch na rekreačnej trase prepájajúcej Raču a Záhorskú Bystricu čoskoro dostane novú podobu. Architekti navrhli nový altánok, ktorým sa zväčší súčasná kapacity priestoru a nové rozmiestnenie sedenia bude flexibilnejšie využiteľné. Z tmavého priestoru vznikne nový bezpečný prestrešený priestor. Súčasťou projektu je aj návrh nového priestoru studničky a prístupu k nej. Okrem obnovených ohnísk pribudnú aj nové futbalové bránky a oživí sa existujúci ping-pongový stôl.  

Parčík na Radlinského ulici 

Populárny priestor na Radlinského sa premení na lokálny parčík, ktorý reaguje aj na klimatickú krízu a kladie dôraz na udržateľné riešenia. Budú doplnené nové stromy, ktoré zabezpečia lepšiu mikroklímu a tieň počas horúcich letných dní. Asfalt nahradí kamenná dlažba kladená nasucho – čo zabezpečí presakovanie vody do zeme pod ňou, budú doplnené nové mlátové chodníky. Zväčší sa priestor na čakanie na frekventovanej zastávke MHD, pribudnú lavičky, cyklostojany, smetné koše a osvetlenie, čím bude celý priestor bezpečnejší. Partnerom projektu revitalizácie parčíku je Swiss Re.

Priestor pri Vozovni Krasňany

Obnova verejného priestoru pri Vozovni Krasňany spočíva vo vybudovaní bezbariérovej komunikácie pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov od Vozovne Krasňany po Malokrasňanskú ulicu. Vodičom možnosť parkovania zostane a v celom priestore pribudne zeleň. Zhluky stromov budú vytvárať záchytné ostrovy s príjemnou atmosférou a tiež zlepšia celkovú klímu tohto územia.

Parčík Žilinská 

Spolu s partnerom ČSOB nadáciou revitalizujeme priestor zastávky MHD Žilinská a zelenú plochu za ňou. V celom priestore tak pribudne množstvo zelene, vďaka čomu vznikne príjemný priestor nielen pre ľudí čakajúcich na spoj, ale vhodný aj na kratšie posedenie.  V rámci rekonštrukcie sa v priestore za zastávkou rozšíria výsadbové plochy vhodné pre podrastové tieňomilné záhony, kvitnúce lúčne a popínavé rastliny. Architekti navrhujú vytvoriť “zelenú pasáž” ponad nástupný priestor zastávky, prostredníctvom korún stromov a podsvietenej konštrukcie pergoly porastenej popínavými rastlinami.   

Park Legionárska

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä počas jari, keď stromy zakvitnú naružovo. V parku vytvoríme komplexné vodozádržné opatrenia, ktoré budú využívať dažďovú vodu zo striech priľahlého internátu. Upravia sa spevnené a nespevnené plochy, k sakurám pribudne ďalšia zeleň, nový mobiliár a osvetlenie. V rámci obnovy sa zveľadí predpolie sochy s bustou Samuela Chalupku. Obnova tiež reaguje na nedostatok exteriérových športovísk v okolí, preto do priestoru pribudne nové multifunkčné ihrisko. Lokálnym partnerom obnovy je Slovenská technická univerzita.  

Park na Kazanskej

Na súčasnej lúke navrhujeme vytvoriť mestský park s novou výsadbou stromov. Územie, ktoré má dnes skôr tranzitný charakter, sa tak zmení na príjemné pobytové miesto. V rámci obnovy bude opravené a doplnené verejné osvetlenie, pribudnú lavičky, smetné koše, stojany na bicykle. V priestore sú navrhnuté tri kiosky, ktoré prinesú do lokality nové služby. Návrh totiž počíta aj s možnosťou, že spevnená plocha vedúca od Kazanskej k zdravotnému stredisku sa bude príležitostne využívať ako trh. 

Vnútroblok Poľská Justičná  

Chceme, aby tento komorný priestor vo vnútrobloku ponúkal tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorý slúži na stretávanie sa, posedenie a pokojné trávenie času susedov. Priestor vnútrobloku získa vďaka úpravám zjednotený vzhľad a funkčnosť. Pribudnú drobné herné prvky a nové stojisko na odpadové nádoby. Pribudne nízke stĺpikové osvetlenie pozdĺž hlavnej pešej trasy, čo zlepší pocit bezpečia. Terén bude upravený tak, aby zrážková voda zo strechy priľahlých bytových domov zasakovala do pôdy, čím sa spomalí odtok vody z územia a zlepší sa celková mikroklíma prostredia.  

Okolie cintorína Karlova Ves 

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov sídliska. Hlavný priestor pred cintorínom doplníme o vstupný portál a všetky informácie k prevádzke cintorína budú súčasťou nového infopanelu. Rešpektujúc existujúce vstupy a vyšliapané trasy dopĺňame priestor o nové vodopriepustné chodníky. Do existujúcich stromoradí vysádzame chýbajúce druhy stromov, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a vedia sa dobre adaptovať na znečistené a prehriate prostredie. Trávnaté plochy budú nahradené kvitnúcou lúkou s rôznou intenzitou kosenia, za účelom ochrany hmyzu a vytvorenia prírodných lúk. Celý priestor doplní nový bratislavský mobiliár. 

Motýlia lúka 

Vysievame lúčny trávnik, doplnený o plochy extenzívnych trvalkových záhonov a trávnika a v celom území dopĺňame vodopriepustné kameninové chodníky. Doplnená bude neformálna exteriérová učebňa vo forme amfiteátrového sedenia pre potreby miestnej základnej školy. Pribudne náučný chodník, hmyzí hotel či brloh pre ježka. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita  v mestskom prostredí.  

Park Dunajská  

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihrisko a zeleň vo Vešlýnyho záhrade v parku na Dunajskej ulici vznikne atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre. Vytvorí sa “detská vodná hra” prepojená na dažďovú záhradu, čo bude zabezpečovať eko-stabilizačnú funkciu prostredia. Pribudnú trvalkové záhony, ktoré zlepšia vsakovanie vody a tvorbu rozmanitejšieho biotopu.  

Park Husova 

Park Husova je projekt, ktorý pripravilo oddelenie tvorby mestkej zelene. Ide o revitalizáciu zelene s doplnením mobiliáru, osvetlenia a hracích prvkov. Metropolitný inštitút sa podieľal na participácii s občanmi pred samotným zahájením výstavby. Bol konzultantom počas realizácie. V Parku sú rôzne herné prvky a zároveň preliezky, ktoré poslúžia ako cvičisko. Opravili sa povrchy a doplnila sa nová zeleň. 

Pobytové schody IV.rybník 

Prostredie rybníkov na Železnej Studienke je výnimočné svojou jedinečnou kombináciou zelenej a modrej infraštruktúry. Pre sprostredkovanie zážitku v takomto prostredí nám môžu dopomôcť aj tzv. prvky drobnej architektúry, ktoré dokážu návštevníkovi zabezpečiť útočisko, sprostredkovať netradičný výhľad, či prepojiť ho s vodnou hladinou. Jeden z takýchto prvkov- pobytové schody s lávkou použijeme aj na brehu IV. Rybníka. Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou. Pridanou hodnotou návrhu je využitie lokálneho materiálu na realizáciu – smrekovcového dreva priamo z Mestských lesov.   

Pozorovňa zvierat Vydrica

Pozorovateľňa Vydrica

Oblasť na turistickej trase v okolí prameňa a údolia Vydrice s jedinečným vodným prostredím v Malých Karpatoch je zaradená do tzv. zóny kľudu – bez hospodárskej ťažby dreva. V budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Už dnes je tu možné pozorovanie divej zveri, čo má drobný a nenápadný drevený objekt spríjemniť. Územie v zóne kľudu znamená nepokosené lúky, pne bývalých vzrastlých stromov, popadané stromy a kroviny, čo je ideálny priestor na stíšenie a nerušené pozorovanie divokej prírody. Pridanou hodnotou projektu je okrem použitia lokálneho materiálu – smrekovca aj jednoduchosť navrhnutej konštrukcie, ktorá umožňuje realizovateľnosť projektu vo vlastnej réžií Mestských lesov.

Komenského námestie

Komenského námestie premeníme na Komenského parčík. Vytvoríme kvalitný verejný priestor, kde si budú môcť obyvatelia či turisti oddýchnuť, stretnúť sa, či zúčastniť sa lokálneho kultúrneho programu. Budúcej podobe a potrebám parčíka predchádzala participácia s 1200 zúčastnenými, následne vybrala porota najlepší z návrhov architektonickej súťaže. Nová podoba parčíka prinesie okrem novej výsadby, vodného prvku, bezpečného osvetlenia, či kvalitného mobiliáru a povrchov  predovšetkým možnosť flexibilnejšieho využitia priestoru pre rôznorodé programové využitie. Vďaka zmeny funkcie z parkoviska na pobytovú plochu získal parčík svoje dočasné využitie pre potreby verejných diskusií či výstav. 

Pamätník 89

Súčasťou revitalizácie Námestia Slobody bude aj umiestnenie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989. Autori návrhu : architekti Emo Zatlukaj, Braňo Lackovič, a sochár Jakub Trajter. 

Predpolie cintorínu Prievoz 

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštielska. V rámci rekonštrukcie predpolia dôjde k jednoduchej úprave- reorganizácií parkovania, úpravy spevnených povrchov a doplnenia mobiliáru. 

Pocket Park Židovská 

Sfunkčnili sme priestor na rohu Židovskej ulice. Spevnili sme oporný múrik a vytvorili nové miesto s celoročnou výsadbou. Vyvýšením vegetačných záhonov nad úroveň chodníka sme tak vyriešili ich neustále ušliapanie a vysadené záhony tak zároveň poskytujú prirodzenú bariéru medzi sedením a chodníkom. Spolu s novou kamennou dlažbou a drevenými sedákmi tak vznikol ďalší kvalitný verejný priestor, ktorý sa stal navštevovaným pobytovým priestorom v centre mesta. 

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomôžu vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor. Trávnik bude nahradený trvalkovou výsadbou a úpravy budú rešpektovať prirodzené pešie trasy, riešené štrkovým chodníkom, aby ľudia neprechádzali cez zeleň, keď smerujú na frekventované zastávky MHD.  

Revitalizácia verejného priestoru Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP 

Priestor vedľa zastávok pod mostom je súčasťou diela samotného Mosta SNP. Autorský kolektív – páni Slameň, Lacko, Tesár, Kušnír vytvorili sústavu spevnených plôch, ktoré v kombinácii so zeleňou pôvodne slúžili ako parková úprava. Časom sa táto funkcia vytratila a priestor ostal zanedbaný. Revitalizáciou plôch pribudne viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne dreviny. Súčasťou je taktiež návrh zelenej steny, ktorá má obrásť priľahlý objekt MHD. Dôležitým zásahom je osadenie drevených sedákov-  inhaus vyrobených prvkov, ktoré pretvoria jestvujúce betónové bloky na funkčný mobiliár. Revitalizácia predstavuje ďalší z rýchlych a efektívnych zásahov do verejného priestoru.

Partneri projektu

Swiss RE

Podporili projekt Parčík Radlinského a starostlivosť o platany na Trnavskom mýte
Viac o projekte Parčík na Radlinského

ČSOB Nadácia

Podporila projekt Parčík Žilinská
Viac o projekte Parčík Žilinská