Urbanistická štúdia Vinohrady

Urbanistická štúdia je jedným z nástrojov, ktorým chceme zachovať, chrániť  a rozvíjať územia viníc ako kultúrno-historického dedičstva v Bratislave. Plochy vinohradov ako špecifický krajinný typ pre severovýchodnú časť mesta je potrebné chrániť, aby ostal zachovaný krajinný obraz mesta, ktorý je typický aj z hľadiska histórie regiónu. 

Jednou z našich aktuálnych tém je aj ochrana bratislavských viníc. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre dlhodobú ochranu a rozvoj viníc, ktoré poslúžia na tvorbu zadania Urbanistickej štúdie pre bratislavské vinohrady.  

Urbanistická štúdia je jedným z nástrojov, ktorým chceme zachovať, chrániť  a rozvíjať územia viníc ako kultúrno-historického dedičstva v Bratislave. Plochy vinohradov ako špecifický krajinný typ pre severovýchodnú časť mesta je potrebné chrániť, aby ostal zachovaný krajinný obraz mesta, ktorý je typický aj z hľadiska histórie regiónu. 

Urbanistická štúdia slúži ako podklad pre územno-plánovaciu dokumentáciu a bude vychádzať zo záväzných regulatívov, týkajúcich sa ochrany vinohradov a krajinného obrazu mesta, ktoré vyplývajú z územnoplánovacej dokumentácie regiónu a územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.   

Bude sa primárne zaoberať identifikáciou stavu v území, možnosťami ochrany a zachovania, prípadne znovuobnovenia ucelených plôch vinohradov. Zároveň  sa budeme v štúdii zaoberať aj možnosťami obnovy a rozšírenia pestovania viniča, prípadne aktivitami spojenými s rekreáciou a podporou cestovného ruchu súvisiacimi s pestovaním hrozna a produkciou vína.  

Aktuálne sme v štádiu prípravy zadania pre externého spracovateľa tejto štúdie. Tvorba zadania prebieha participatívnym spôsobom formou workshopov za účasti odborných oddelení magistrátu hlavného mesta, zástupcov mestských organizácií, lokálnych vinárov a zástupcov odborných oddelení mestských častí. Následne po ich vyhodnotení plánujeme stretnutie s poslancami. 

Samotné zadanie urbanistickej štúdie, rovnako ako urbanistická štúdia budú verejne prerokované a predložené na vedomie mestskému zastupiteľstvu. Zadanie urbanistickej štúdie je plánované na prerokovanie v 1. kvartáli 2022, príprava štúdie bude prebiehať v roku 2022. 

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.

Ďalšie projekty z témy Mestské plánovanie

Zobraziť viac projektov
ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky a poskytla usmernenie pre jeho skvalitnenie. Kvôli potrebe definície princípov tvorby verejného priestoru sme preto pristúpili k tvorbe Manuálu verejných priestorov, ktorého úvodným dokumentom bude práve Manifest.

Manuál participatívneho plánovania

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Bratislava 2030

Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislavy do rozvoja mesta – prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ako aj zapojenia do tvorby riešení a ich zavádzania do praxe.