Manuál participatívneho plánovania

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Stretnutie susedov, participácia pri mape Krížnej ulice

Ako by malo vyzerať dobré participatívne plánovanie?  Ktorú formu participatívneho plánovania je najlepšie zvoliť pre špecifický projekt? Neexistuje žiadne instantné a jednoduché riešenie.
Predtým, ako sa začne proces participácie, je dôležité sa zamyslieť, koho chceme zapojiť, a akou formou či metódou aktérov a aktérky zainteresovať tak, aby z participatívneho plánovania vznikli čo najkvalitnejšie výstupy.

Nemenej dôležitý je samotný špecifický kontext a účel, pre ktorý je participatívne plánovanie vedené. Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie. Sumárna publikácia popisuje základy participatívneho plánovania, procesy, metódy a kontext špecifických tém, ktoré sú relevantné pre Bratislavu.

Prináša celkový vhľad do problematiky, ciele, podmienky dobrej participatívnej praxe, rovnako aj definuje to, kto je vlastne verejnosť Bratislavy.

V špeciálnej, záverečnej, sekcii popisuje jednotlivé prípady pre participatívne plánovanie v kontexte súčasných a nadchádzajúcich výziev mestského plánovania – inkluzívne plánovanie, zohľadnenie klimatickej krízy a využitia dát. Manuál je určený pre zainteresovanú verejnosť, odborníkov venujúcich sa participatívnemu plánovaniu, i samosprávu Bratislavy. V rámci prípravy bola štruktúra Manuálu konzultovaná s odbornou verejnosťou, a taktiež Kancelária participatívneho plánovania pripraví ako súčasť manuálu sériu informatívnych, konzultačných stretnutí s odborníkmi, mestskými časťami a politickou reprezentáciou tak, aby mohol byť úspešne implementovaný do plánovacej praxe v meste.

Manuál bude zverejnený začiatkom roka 2021.

Prečo potrebujeme (dostupné) nájomné bývanie?

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto
3.3.2021

Jednou z najdôležitejších povinností samospráv je vypracovávanie a plnenie bytových politík. Tie sa venujú hneď niekoľkým prelínajúcim sa oblastiam. Zabezpečovanie toho, aby ľudia mali strechu nad hlavou, by pritom malo byť ich najzákladnejšou prioritou vyplývajúcou zo skutočnosti, že právo na adekvátne bývanie je ľudským právom.

Voľné verejné sedenie Sadni si! už po tretíkrát v hlavnom meste

Verejný priestor
7.5.2021

Projekt Sadni si! prináša do verejných priestorov voľné verejné sedenie, ktoré upriamuje pozornosť ľudí na verejné priestory, kde si môžu príjemne posedieť, hoci na týchto miestach lavičky alebo iný mobiliár bežne nie sú. Cieľom červených setov: stolov, stoličiek a ležadiel je tiež oživiť verejné priestory, a umožniť ľuďom či už v centre mesta alebo v atraktívnych lokalitách posedieť si tu aj bez toho, aby museli využiť nejakú službu a niečo konzumovať. V aktuálnej situácii tiež rozširuje možnosti bezpečného sedenia na čerstvom vzduchu.

Prebehlo online verejné prerokovanie urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto
3.5.2021

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch a na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu mesta.

Ešte stále sa môžete zapojiť do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Zeleň
27.4.2021

Pozrite si krátke video o dvoch iniciatívach, ktoré postupne realizujú projekty spríjemňovania a skvalitňovania svojho okolia. Predstavia vám v ňom svoje revitalizačné aktivity a môžu vám byť inšpiráciou pre vlastný projekt.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Lávka na Železnej studničke

Starostlivé mesto
Verejný priestor

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka.

Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde vám chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Chýba vo vašom okolí priestor pre konkrétnu vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu skateboardových prvkov.

Prenájom vybraných mestských priestorov

Starostlivé mesto

V spolupráci s magistrátom sme spustili pilotný projekt prenájmu vybraných mestských budov vo verejnej súťaži, v ktorej ale súťažiaci nesúťažia len ponúknutou cenou za nájom, ale rozhodujú aj hodnotové kritériá. Aká funkcia je potrebná v okolí, sociálny či kultúrny aspekt, ktoré projekt prinesie.