Územné generely  riešia územný rozvoj funkčných systémov zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, školstva, športu, kultúry a iných na území hlavného mesta. Táto spodrobňujúca dokumentácia  je  podkladom pre územné rozhodovanie, najmä v otázkach umiestňovania areálov celomestského, nadmestského, regionálneho až celoslovenského významu, až po vybavenie centier občianskej vybavenosti a obytného územia.