Urbanistická štúdia je prehlbujúci územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni pre usmerňovanie využitia územia, alebo ako prehlbujúci dokument určitého javu v území (napr. Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na úz. hl. mesta Bratislavy....) , je platná po odsúhlasení uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

Urbanistické štúdie sú zamerané na riešenie čiastkových problémov v území. Obsah a rozsah urbanistických štúdií sa určuje v zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania s cieľom garantovať štátne, regionálne a komunálne záujmy.  

Urbanistické štúdie sa spracúvajú: pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadanie a funkčného využívania územia; na prehĺbenie alebo overenie územného plánu; pri zmene a doplnkoch územného plánu. Slúžia aj pre riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov ako podklad pre územné rozhodovanie.   

Urbanistickú štúdiu obstaráva orgán územného plánovania alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby ju môže obstarať alebo na jej obstaranie prispieť každý, kto o jej obstaranie prejaví záujem.   

Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
29.7.2020

Pre hlavné mesto je nevyhnutné mať spracovaný prehlbujúci dokument pre regeneráciu území brownfieldov, ktorý bude slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre strategické materiály mesta.