Územnoplánovacie podklady

Územné generely  riešia územný rozvoj funkčných systémov zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, školstva, športu, kultúry a iných na území hlavného mesta. Táto spodrobňujúca dokumentácia  je  podkladom pre územné rozhodovanie, najmä v otázkach umiestňovania areálov celomestského, nadmestského, regionálneho až celoslovenského významu, až po vybavenie centier občianskej vybavenosti a obytného územia.  

Urbanistická štúdia je prehlbujúci územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni pre usmerňovanie využitia územia, alebo ako prehlbujúci dokument určitého javu v území (napr. Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na úz. hl. mesta Bratislavy....) , je platná po odsúhlasení uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.