Vedúci/a oddelenia – senior analytik/ analytička

Kariéra
13. septembra 2021

 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 800 EUR/mes. Tarifný plat: 905,00 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

Rámcová náplň práce:

Analytický tím MIBu sa rozrastá a preto hľadáme vedúceho/vedúcu, ktorý bude riadiť a organizovať činnosť oddelenia mestských stratégií. Takýto vedúci bude mať zabezpečovať iniciáciu, tvorbu a pripomienkovanie strategických a analytických materiálov pre potreby MIBu, mesta Bratislavy a jeho organizačných útvarov a organizácií (napr. analytická činnosť v oblasti rozvoja/výstavby v meste, analytická činnosť v oblasti urbánnej ekonómie, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, podpora tvorby analytických podkladov pre územné plánovanie (generely) a pod.). Vedúci oddelenia – senior analytik/analytička bude garantovať a zodpovedať aj za odbornosť a kvalitu zvolených metodológií a postupov.

 Hlavné činnosti, ktoré vedúci/vedúca oddelenia riadi, organizuje a zabezpečuje, najmä:

 • Iniciáciu, organizáciu tvorby strategických a analytických materiálov v oblasti mestského a metropolitného rozvoja Bratislavy;
 • Projektové riadenie a koordináciu úloh, cieľov, kompetencií, projektov a nastavenia priorít v rámci tímu;
 • Metodické usmerňovanie zamestnancov;
 • Spoluprácu s inými oddeleniami MIBu a magistrátu, najmä tými zaoberajúcimi sa analytickou / dátovou činnosťou;
 • Analytickú/koncepčnú podporu aj pre spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta;
 • Analytickú/koncepčnú podporu pre prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona;
 • Účasť na rokovaniach s tretími stranami;
 • Podpora v oblasti spracovania dokumentácií pre územie mesta v oblasti územného plánovania z hľadiska medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov;
 • Participáciu na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania;
 • Prezentácia spracovaných výstupov pred odbornou a laickou verejnosťou a účasť na odborných komisiách MsZ v určených termínoch a zodpovednosť za ich formálnu a obsahovú stránku;
 • Komunikáciu s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia;
 • Vyššie uvedené vo vzťahu k analytickým, strategickým materiálom MIBu, mesta Bratislavy, a jeho organizačných útvarov a organizácií.

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika –  príspevok na stravovanie formou UP stravovacejkarty, sociálna výpomoc

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnejsily

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

–         Multisport karta

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore ekonómia, tvorba politík, verejná správa, geografia, priestorové plánovanie, či iné príbuzné, relevantné na analytickú činnosť orientované odbory,
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe,
 • Riadiaca prax vítaná / ideálne min. 1 rok /,
 • Dobrá znalosť analytických metód, analytických nástrojov a softvérov,
 • Znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni C1,
 • Základné facilitačné zručnosti,
 • Dobrá znalosť výziev, ktorým čelia mesta v Európe, osobitne sa cení prehľad výziev, ktorým čelí hlavné mesto SR Bratislava,
 • Ovládanie PC na vysokej úrovni (Microsoft Excel, Powerpoint, Word, Outlook),
 • Schopnosť efektívne motivovať a zodpovedne viesť oddelenie,
 • Schopnosť analyticky a logicky myslieť, systematicky pracovať a orientovať sa v procesoch, navrhovať efektívne riešenia,
 • Vytrvalosť, dôslednosť, zmysel pre detail,
 • Schopnosť otvorene a efektívne komunikovať s oddelením, aktérmi ako aj s verejnosťou, vrátane verejných prezentácií.

 Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • rámcová znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, a iných zákonov najmä: zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť iného cudzieho jazyka.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť / motivačný list /o zaradenie do výberového konania
 • životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Súčasťou výberového procesu môže byť spracovanie prípadovej štúdie/úlohy. 

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 1.10.2021

Prihlásiť sa