Vrančovičova Street 

Preparation
Authorization processes
Implementation
Completed projects

Key element of revitalisation of the Vrančovičová street is the complexity, from facade to facade.

Riešené územie

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile, t.j. od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.  

Vrančovičova ulica bola pôvodne centrom obce a dôležitým verejným priestorom, kde sa odohrával kultúrny aj spoločenský život. Po tom, ako sa Lamač stal súčasťou Bratislavy, a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam Vrančovičovej ulice postupne klesal a centrum verejného života sa presunulo na Malokarpatrské námestie, okolo ktorého sa sústredili obchody a služby.   

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Ako ulica v centrálnej časti Lamača, s bohatou vrstvou histórie a živých susedských komunít, predstavuje potenciál pre dotvorenie Lamača, vytvorenie nových kvalitných verejných priestorov, posilnenie lokálnej identity a hodnôt. 

To, čo teraz potrebujeme, je nájsť silnú spoločnú víziu pre ďalší rozvoj tejto ulice, ktorá sa pretaví do konkrétnych zmien a zlepšení. 

Zapojenie verejnosti 

Zapojenie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu prípravy revitalizácie. Sekcia mestských štúdií a participácie pripravila viacero aktivít, do ktorých sa bude môcť široká verejnosť zapojiť:  

  • Susedské stretnutie / Susedské stretnutie nad mapou  
  • Komentovaná prechádzka územím  
  • Dotazníkový prieskum  
  • Individuálne rozhovory s obyvateľmi a ďalšími aktérmi v území 
  • Predstavenie výsledkov zapojenia verejnosti  
  • Verejná prezentácia konceptu riešenia 

Ciele participácie: 

Zapojenie verejnosti – participáciu realizujeme s viacerými cieľmi a očakávaniami. Prostredníctvom uvedených aktivít chceme: 

  • informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť o projekte revitalizácie,  
  • získať dôležité vstupy od širšej a odbornej verejnosti pre projekt revitalizácie lokality,  
  • vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť lokality a citlivosť navrhovaných zmien,   
  • vytvoriť silnú spoločnú víziu pre Vrančovičovu ulicu a získať pre ňu podporu. 

Záverečná správa z participatívneho procesu

Stiahnuť dokument

Aktuálne prebehla prezentácia konceptu riešenia kde MIB spolu s architektmi Petrom Stecom, Ľubomírom Závodným a Jánom Studeným predstavili rozpracovanosť štúdie Vrančovičovej ulice. Stretnutie prebehlo v priestoroch Kina Lamač 30.6.2022. Záznam z prezentácie architektov si môžete pozrieť nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na participacia@mib.sk. Pripomienky môžete zasielať do 3.8.2022.

Prezentácia architektov

Časová os projektu

Participatívny proces

jún – september 2021

Finalizácia zadania pre revitalizáciu

marec 2022

Prezentácia rozpracovaných konceptov verejnosti

jún 2022

Finalizácia architektonickej štúdie

jún – november 2022

Prezentácia architektonickej štúdie

december 2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné povolenie)

1. polovica 2023

Získanie potrebných povolení (územné povolenie)

2. polovica 2023

Stavebné povolenia

2024

Realizácia

2025