Poľská Justičná Street Courtyard

Preparation
Authorization processes
Implementation
Completed projects

We want this intimate space to offer a quiet and safe zone with greenery for neighbours to gather, sit and spend quiet time. Thanks to the modifications, the courtyard will gain a unified appearance and functionality.

V rámci obnovy verejných priestorov Oddelenie tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy pripravili v spolupráci s vysúťaženým ateliérom Kate design návrh na úpravu vnútrobloku ulíc Poľská-Justičná-Karadžičova. Ide o priestor vo vlastníctve a správe hlavného mesta.

V rámci úprav zelene budú prerezané aktuálne živé ploty, v ktorých sa často kumulujú odpadky. Po obnove budú iba v miestach, kde slúžia na elimináciu ruchu pozdĺž bytových domov a netvoria nepriehľadnú bariéru. Budú tiež odstránené dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave a boli v rámci inventarizácie hodnotené najnižšou sadovníckou hodnotou. Zeleň nahrádzame novou výsadbou, ktorá bude rešpektovať vnútornú centrálnu pobytovú plochu a bude umiestnená tak, aby sa celý priestor presvetlil a prevzdušnil.

K zvýšeniu pocitu bezpečnosti pomôže aj zlepšenie osvetlenia. Aktuálne osvetlenie nie je dostatočne funkčné, a preto nahrádzame súčasné osvetlenie novým stožiarovým osvetlením.

Navrhované riešenie podporuj ekologický aspekt územia. Terén bude upravený tak, aby zrážková voda zo strechy priľahlých bytových domov zasakovala do pôdy, čím sa spomalí odtok vody z územia a zlepší sa celková mikroklíma prostredia. Pri revitalizácií pracujú architektky s úpravou spevnených plôch tak, aby zabezpečili maximálnu priepustnosť všetkých povrchov. Uvedomujeme si, že pôvodné lavičky, či herné prvky sú dnes v nevyhovujúcom stave, a preto budú nahradené novým mobiliárom. Rovnako upravené bude aj kontajnerové stojisko.

Tento projekt patrí medzi Program obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta.

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt vnútrobloku Poľská Justičná? 

  • Projekt navrhli architekti z vysúťaženého ateliéru Kate design a odborníci na zeleň z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s Oddelením tvorby mestskej zelene HMBA v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta.
  • Cieľom projektu je vytvoriť komorný priestor ponúkajúci tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorá bude slúžiť na stretávanie sa posedenie a pokojné trávenie času susedov.

Aké sú výhody navrhovaných zmien vo vnútrobloku Poľská Justičná

  • Bezpečný priestor vďaka vhodne vybratému a umiestnenému osvetleniu 
  • Výmena mobiliáru
  • Navrátenie detských herných prvkov
  • Doplnenie kontajnerového dvojstojiska
  • Doplnenie zelene
NAHRÁDZAME / PRIBUDNEODSTRAŇUJEME
Zeleňv rámci náhradnej výsadby vysadíme 10 vzrastlých stromov, 3468ks krov, 2493ks trvaliek a okrasných tráv a 175 cibuľovíndreviny so zlým zdravotným stavom, narušenou stabilitou a preschnutou korunou, po onove budú živé ploty iba v miestach, kde slúžia na elimináciu ruchu
Osvetleniestožiarové osvetleniesúčasné stožiarové osvetlenie

Documents for download: